Qendra kombetare e regjistrimit online dating

Pasi formulari i aplikimit plotësohet, aplikanti (ose përfaqësuesi i autorizuar për regjistrim) paraqet formularin e aplikimit personalisht, në çdo sportel shërbimi të QKR-së, së bashku me dokumente të tjera shoqëruese, të duhura.Aplikanti ose personi i autorizuar, identifikohet tek sporteli i QKR-së nëpërmjet një dokumenti origjinal identifikimi, si dhe (për përfaqësuesin e autorizuar) nëpërmjet një autorizimi të noterizuar, për përfaqësimin e aplikantit për qëllim regjistrimi.

best dating sites in spain - Qendra kombetare e regjistrimit online dating

Sportelet e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit janë pushtuar nga radhët e gjatë të krijuara nga bizneset dhe ndërmarrjet të cilat kërkojnë të bëjnë dorëzimin e pasqyrave financiare.

Kjo ka ardhur me vendosjen e rregullave të reja nga QKR-ja, edhe pse ndërmarrjet duhet të kishin filluar të bënin dorëzimit që në muajin janar.

Ky rregull i ri i vendosur së fundmi nga QKR-ja në lidhje me hedhjen e bilanceve financiare në sistemin online, ka për qëllim shkurtimin e procedurave të biznesit, veprime këto që kryhen nga faqja kryesore e QKR-së.

Në një deklaratë në lidhje me këtë projekt të vënë në zbatim nga ana e QKR-së ka dhënë dhe Vasilika Vjero, drejtuesja e Qendrës Kombëtare të Bizneseve, e cila deklaron se deri tan janë regjistruar në versionin online rreth 8900 sipërmarrje, regjistrim ky, i cili vetëm ditën e sotme ka kapur shifrën e 1200 kërkesave për hedhjen e bilanceve.

Drejtuesja e kësaj qendre, thotë se ditët e fundit janë shtuar edhe kërkesat për të bërë regjistrimin e bizneseve, sidomos për ato të llojit turistik, si baret, restorantet dhe hotelet.

Last modified 06-Oct-2015 08:46